Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
24-06-2019, Poniedziałek, 13:29


Jesteś tutaj :: eBIP :: Zamówienia publiczne
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc


ZMIANY:
2018-11-09 13:11:16: Dodano plik ZAW-20181109-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
2018-10-23 12:32:35: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2018-10-19 12:38:32: Dodano plik ZP-20181018-zmiana SIWZ.pdf
2018-10-18 13:43:43: Dodano plik ZP-20181023-Odpowiedzi na zapytania nr 3 z dn. 18.10.2018 r.pdf
2018-10-12 10:30:16: Dodano plik Zestaw pytań i odpowiedzi z dnia 12.10.2018r..pdf
2018-10-11 13:20:36: Dodano plik ZP-20181023-Odpowiedzi na zapytania nr 01.pdf
2018-10-08 22:13:34: Dodano plik ZP-20181023-09 - zał nr 9 do SIWZ - wykaz obiektów.docx
2018-10-08 22:12:47: Dodano plik ZP-20181023-08 - zał nr 8 do SIWZ umowa o przetwarzanie danych osobowych.doc
2018-10-08 22:11:44: Dodano plik ZP-20181023-07.3 - zał nr 7.7 do SIWZ - SSTWiOR.pdf
2018-10-08 22:10:40: Dodano plik ZP-20181023-07.2.7 - Przedmiar - Zespół Szkół w Krzywczy.pdf
2018-10-08 22:09:36: Dodano plik ZP-20181023-07.2.6 - Przedmiar - Urząd Gminy w Krzywczy.pdf
2018-10-08 22:08:44: Dodano plik ZP-20181023-07.2.5 - Przedmiar - Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach.pdf
2018-10-08 22:07:59: Dodano plik ZP-20181023-07.2.4 - Przedmiar - Szkoła Podstawowa w Reczpolu.pdf
2018-10-08 22:07:05: Dodano plik ZP-20181023-07.2.3 - Przedmiar - Szkoła Podstawowa w Bachowie.pdf
2018-10-08 22:06:04: Dodano plik ZP-20181023-07.2.2 - Przedmiar - Szkoła Podstawowa w Babicech.pdf
2018-10-08 22:03:06: Dodano plik ZP-20181023-07.2.1 - Przedmiar - Oczyszczalnia ścieków w Krzywczy.pdf
2018-10-08 22:00:57: Dodano plik ZP-20181023-07.1.7 - zał nr 7.6 do SIWZ - Projekt Zespół Szkół w Krzywczy.pdf
2018-10-08 21:58:24: Dodano plik ZP-20181023-07.1.4 - zał nr 7.3 do SIWZ - Projekt szkoła podstawowa w Reczpolu.pdf
2018-10-08 21:54:26: Dodano plik ZP-20181023-07.1.6 - zał nr 7.5 do SIWZ - Projekt urząd gminy w Krzywczy.pdf
2018-10-08 21:51:51: Dodano plik ZP-20181023-07.1.5 - zał nr 7.4 do SIWZ - Projekt szkoła podstawowa w Ruszelczycach.pdf
2018-10-08 21:50:28: Dodano plik ZP-20181023-07.1.3 - zał nr 7.2 do SIWZ - Projekt szkoła podstawowa w Bachowie.pdf
2018-10-08 21:48:44: Dodano plik ZP-20181023-07.1.2 - zał nr 7.1 do SIWZ - Projekt szkoła podstawowa w Babicach.pdf
2018-10-08 21:47:23: Dodano plik ZP-20181023-07.1.1 - zał nr 7 do SIWZ - Projekt oczyszczalnia ścieków w Krzywczy.pdf
2018-10-08 21:44:09: Dodano plik ZP-20181023-06 - zał nr 6 do SIWZ - projekt umowy.pdf
2018-10-08 21:43:25: Dodano plik ZP-20181023-05 - zał nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw.docx
2018-10-08 21:43:10: Dodano plik ZP-20181023-04 - zał nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx
2018-10-08 21:42:51: Dodano plik ZP-20181023-03 - zał nr 3 do SIWZ - zobowiązanie innego podmiotu.docx
2018-10-08 21:42:16: Dodano plik ZP-20181023-02 - zał nr 2 do SIWZ - oświadczenie.docx
2018-10-08 21:41:54: Dodano plik ZP-20181023-01 - zał nr 1 do SIWZ - oferta.docx
2018-10-08 21:41:27: Dodano plik ZP-20181023-00 - SIWZ.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Rozwój odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzywcza"

numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 633527-N-2018
data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 08.10.2018 r.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY POD LINKIEM "Więcej ...
ZNAJDUJĄCYM SIĘ PONIŻEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzywcza, krajowy numer identyfikacyjny 650900393, ul. Krzywcza  36 , 37-755 Krzywcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48166711486, e-mail sekretariat@krzywcza.pl, faks +48167332202
Adres strony internetowej (URL): http://www.krzywcza.pl; http://www.bip.ugkrzywcza.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
http://www.bip.ugkrzywcza.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1481 ze zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
Adres: 
Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36, parter Biuro Obsługi Mieszkańca


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzywcza 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Rozwój odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzywcza obejmować będzie: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie paneli fotowoltaicznych w miejscach wskazanych w załączniku nr 9 do SIWZ na podstawie zasad opisanych w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w projektach budowlano – wykonawczych zgodnie z załącznikami nr 7-7.7 na terenie Gminy Krzywcza. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
09331200-0
45311000-0
45223210-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-15 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: a) Dwóch zadań budowlanych polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 39 kWp oraz załączeniem dowodów, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu b) Skieruje do realizacji zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia min. 1 osobą - kierownikiem robót branży elektrycznej (posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń) lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: dot. Kierownika budowy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 3. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;. 7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wskazanie osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Pełnomocnictwo, 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów. 4. Kosztorys.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Nie 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
1. Cena 60,00
2. Okres gwarancji rękojmi 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 


Informacje dodatkowe: 

 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Wszelkie informacje zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach: 1) Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w przypadku opóźnień wynikających z: a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi zostać zgłoszony zamawiającemu na piśmie i zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru, 2) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. 3) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w takcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 3. Zamawiający dopuszcza ewentualną zamianę lokalizacji dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej w stosunku do załącznika do umowy (lista beneficjentów) w przypadku, gdy beneficjent ostateczny zrezygnuje z udziału w projekcie. Montaż będzie wykonany na innej możliwej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, dostosowanej do danego zestawu. O ewentualnej zmianie lokalizacji Wykonawca zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki, przed dniem na który zaplanowano montaż zestawu. Montaż na nowej lokalizacji dokonany zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie. 4. Zamawiający dopuszcza ewentualne zmniejszenie zakresu świadczenia, jeżeli w skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania zadania wykonanie części robót, objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne lub niemożliwe. Zmniejszenie zakresu świadczeń związane będzie ze zmniejszeniem wynagrodzenia umownego. 5. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokości stawki VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o dane dotyczące ceny ofertowej w rozbiciu na cenę netto i VAT, które wykonawca przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 6. Zmiany istotnej umowy nie stanowi: 1) zmiana osoby kierownika montażu, 2) zmiana danych teleadresowych, 3) zmiana rachunku bankowego, 4) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-10-23, godzina: 09:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


Data składania ofert:
2018-10-23 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 560.13 KbPlik PDF
2. Zał nr 1 do SIWZ 43.77 Kb
3. Zał nr 2 do SIWZ 38.77 Kb
4. Zał nr 3 do SIWZ 32.57 Kb
5. Zał nr 4 do SIWZ 38.28 Kb
6. Zał nr 5 do SIWZ 35.41 Kb
7. Zał nr 6 do SIWZ 449.02 KbPlik PDF
8. Zał nr 7.1.1 do SIWZ 3.64 MBPlik PDF
9. Zał nr 7.1.2 do SIWZ 2.48 MBPlik PDF
10. Zał nr 7.1.3 do SIWZ 2.80 MBPlik PDF
11. Zał nr 7.1.4 do SIWZ 2.67 MBPlik PDF
12. Zał nr 7.1.5 do SIWZ 2.43 MBPlik PDF
13. Zał nr 7.1.6 do SIWZ 2.51 MBPlik PDF
14. Zał nr 7.1.7 do SIWZ 2.38 MBPlik PDF
15. Zał nr 7.2.1 do SIWZ 1.09 MBPlik PDF
16. Zał nr 7.2.2 do SIWZ 861.95 KbPlik PDF
17. Zał nr 7.2.3 do SIWZ 868.91 KbPlik PDF
18. Zał nr 7.2.4 do SIWZ 885.19 KbPlik PDF
19. Zał nr 7.2.5 do SIWZ 861.56 KbPlik PDF
20. Zał nr 7.2.6 do SIWZ 993.27 KbPlik PDF
21. Zał nr 7.2.7 do SIWZ 899.75 KbPlik PDF
22. Zał nr 7.3 do SIWZ 1.21 MBPlik PDF
23. Zał nr 8 do SIWZ 53.50 KbPlik DOC
24. Zał nr 9 do SIWZ 30.27 Kb
25. Odpowiedzi na zapytania nr 01 z dn. 09.10.2018 r. 303.73 KbPlik PDF
26. Zestaw pytań i odpowiedzi z dnia 12.10.2018r. 336.58 KbPlik PDF
27. Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3 z dn. 18.10.2018 r. 674.92 KbPlik PDF
28. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 11.77 MBPlik PDF
29. Informacja z otwarcia ofert 344.11 KbPlik PDF
30. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 403.61 KbPlik PDF
Autor: Bogusław Czech
Data: 2018-10-08 08:00:00
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2018-10-08 21:40:06
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2018-11-09 13:11:16

Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl